Охрана на мероприятия

КОФ предоставя услуга Охрана на мероприятия чрез организиране на безпрепятствено провеждане на обществени прояви, изложби, концерти, презентации, бизнес мероприятия, спортни състезния и всички други дейности, имащи краткосрочен характер. Всички охранители са подбрани след специално обучение, тестове и разнообразни програми, включващи специфични познания и умения.

Необходимо е преди всяко мероприятие да се направи охранително обследване на мястото, където ще се провежда. В резултат на извършеното охранително обследване се изготвя план, в който се включват: броя на постовете и охранителите, техните задължения, начина на действие при различни ситуации и връзката между отделните охранители. Не по-късно от 24 часа преди провеждане на мероприятието, плана се съгласува с представител на МВР.

Охранителите се инструктират на мястото за провеждане на мероприятието и отработват всички въпроси, залегнали в плана. Позиционират се охранителните екипи. Осъществява се контрол за притежание и опит за внасяне на оръжие и общоопасни вещества, горивни и взривни смеси, алкохол, наркотици и предмети, застрашаващи безпрепятственото протичане на мероприятието. Поддържа се необходимия ред от започването до приключването му.

02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1