Охрана на имущество /обекти/

Услугата се осъществява чрез въоръжена или невъоръжена охрана на физически и юридически лица - фирмени структури, търговски, банкови и административни сгради, техните материални и нематериални активи чрез професионално изградени физически екипи и технически системи за сигурност.

На основание на системен подход КОФ извършва проучване, анализ, организация и реализация на мерки за сигурност, съобразени със спецификата на всеки конкретен обект.

За определяне степанта на риска и внедряване на адекватна организация за охрана на обекта, изършваме следното:

Предварително:

 • Предварително охранително обследване на обекта, съвместно с Възложителя/Клиента, с цел определяне видовете охрана и нейните конкретни параметри съгласно ЗЧОД;
 • На основание на Протокол за охранителното обследване изготвяне концепция за охранителната дейност, включваща инженерно-техническа оценка и предложения;
 • Разработване оферта и проект на договор за охрана;
 • Оформяне изискваните от ЗЧОД документи: Инструкция за задълженията и отговорностите на охранителния екип и неговия отговорник, План за охрана, включващ Правилник за контролно-пропускателния режим, контрола на достъп, тактически действия на охранителните екипи при екстремални /извънредни/ ситуации;
 • Подбор и подготовка на охранителния състав, както и запознаването му със спецификата на обекта.

Текущо:

 • Тактически действия на охранителните екипи по време на охраната на обекта;
 • Ежедневни отчети и доклади за дейността на охранителния екип на обекта с предложения за подобряването й;
 • Ежедневен контрол, осъществяван от отговорниците на екипи и организатора на охраната;
 • Засилване на физическата охрана /при необходимост/ с допълнителни сили и средства;
 • Координация и взаимодействие с Възложителя/Клиента за незабавно решаване на възникнали проблеми в охранявания обект;
 • Месечни справки с предложения за подобряване защитата на обекта;
 • Разработване на целесъобразни мерки и действия /при необходимост/ за усъвършенстване организацията на охраната с участието на Възложителя/Клиента.

Периодично:

 • Проверка на професионалната подготовка и преподготовка на охранителния състав – минимум два пъти годишно, съгласно изискванията на Системата за управление на качеството;
 • Провеждане на охранителни обследвания за определяне степента на риска и предложения за повишаване степента на сигурност на обекта – минимум един път годишно, а при необходимост и по-често;
 • Проследяване степента на удовлетвореност на Възложителя/Клиента чрез попълване на Анкетни карти – един път годишно.

КОФ притежава 22-годишен професионален опит и авторитет в реализирането на ефективна и успешна охрана на имущество на физически и юридически лица!

02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1