Физическа и техническа охрана, Сигурност при масови мероприятия, Противопожарна безопастност, СОТ, Търговска сигурност на физически и юридически лица
Полезно / Препоръки към клиенти и възложители
Препоръки към клиенти и възложители

Най-важната задача на всяко частно охранително дружество е създаване на такава защита на клиента/възложителя, която трудно може да бъде преодоляна.

Предлагането на оценка на риска с формулиране на препоръки е конкурентно преимущество за доставчика на охранителни услуги. Анализът на опасностите и заплахите е процедура, която следва да предхожда офертата и създаването на система за сигурност за клиента/възложителя. Успехът е налице, когато се предлага не безлична оферта, а конкретен анализ на реалната обстановка, препоръки за нейното усъвършенстване, стабилизиране и финансово-икономическа обосновка на разходите.

Практиката показва, че заплахите и опасностите за имуществото на клиента/възложителя се явяват най-сериозния и най-разпространен проблем, като негови източници може да са както външни фактори, така и вътрешни - собственият персонал.

НАЙ-ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

Четири са основните фактори, по които следва да бъдат оценявани достойнствата на доставчика на охранителни услуги:

 • професионализмът на охранителите;
 • управлението на дейностите;
 • наличната инфраструктура за изпълнение на договора и
 • ресурсите на фирмата-доставчик.

 

Репутацията в публичното пространство е важен фактор. Препоръките са напълно конкурентен ресурс, който ръководството на всяко уважаващо себе си охранително дружество увеличава и утвърждава.

Предпочитание трябва се дава на опита, отговорността за щети и застраховането за професионална отговорност в полза на трети лица.

Задължително е:

 • Доставчикът на услугата да притежава лиценз по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за обхвата на предлаганите услуги.
 • Персоналът да е преминал задължителното обучение по Програмата-минимум, съгласно ЗЧОД и да има функционираща система за допълнително обучение в съответствие със спецификата на изпълняваната дейност.

Препоръчително е:

 • Доставчикът на охранителната услуга да има внедрена система за управление на качеството (сертификат по БДС ISO 9001:2008).
 • Да членува в действаща, призната браншова организация.

Комплексните услуги са признак за надеждна фирма-доставчик, но и специализацията не е за пренебрегване.

Плюс са: техническите ресурси, квалифицираният персонал, наличието на реагиращи екипи, взаимодействието с полицията и др.

Фактор също са сертификатите, получените грамоти и благодарствени писма, униформата, отличителните знаци и външният вид на служителите.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

При физическата охрана обективни критерии при избор на доставчик на услугата могат да бъдат:

 • история на дружеството - от колко време е на пазара, колко и какви обекти е охранявала;
 • наличие на квалифициран персонал;
 • наличие на система за продължаващо допълнително обучение, а не само за първоначална подготовка на охранителите, съгласно ЗЧОД;
 • екипировка и въоръжение на охранителите, оборудване с технически средства за връзка с дежурните (радиообмен или друг вид връзка);
 • униформа, отличителни знаци и външен вид на охранителите;
 • дружеството да е включено в Регистъра на Администратори на лични данни;
 • наличие на оперативен дежурен център, възможност за непрекъсната връзка на охранителите и осигуряване на подкрепа от дежурен екип при необходимост;
 • възможност за непрекъснат контакт и взаимодействие между доставчика на услугата и клиента/възложителя;
 • отговорност на дружеството при щети за клиента/възложителя по вина на охраната (наличие на застраховка за такъв вид отговорност);
 • въведени и трайно установени системи за управление на качеството и управление на здравословните и безопасни условия на труд (що се отнася до последните, тези условия са споделена отговорност между доставчика на услугата и клиента/възложителя);
 • стриктно спазване на договорните задължения;
 • съвременен мениджмънт и повсеместен контрол върху дейността на охраната.

 

Кадровият потенциал е ключова предпоставка за надеждността на доставчика на охранителната услуга, а професионалната подготовка на ръководния и изпълнителския персонал е от решаващо значение за качественото й изпълнение.

Случват се пропуски от охранителите, но сериозното охранително дружество не позволява на служителите си да се „разпасват” и редовно ги проверява чрез своите контролни звена. Системите за контрол на обходите зависят от спецификата на обектите и могат да бъдат съчетани с видеонаблюдение.

Дежурствата на охранителите следва да бъдат 12-часови, а не 24-часови, каквато порочна практика се използва на много обекти и от много частни охранителни фирми.

Отговорният ръководител на едно частно охранително дружество винаги помни, че носи персонална отговорност за живота и здравето на охранителите.

Стандартите за физическа охрана, залагани от клиентите/възложители на обществени поръчки по отношение на цената, оказват пряко и значително влияние върху условията на работа, фирмената инфраструктура, а оттам и върху качеството на осигуряваната услуга.

Възлагане на договори на предложилите най-ниска цена води директно до занижаване на стандартите за качество.

При всички договори за охрана, свързани с човешкия фактор, следва да се отчита, че съгласно ЗЧОД, персоналът трябва да бъде назначен на трудов договор, с произтичащите от това задължения за дружеството-изпълнител стриктно да спазва трудовото и данъчно-осигурителното законодателство.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличаващият се натиск за снижаване на цените на охранителните услуги и практиката на публични институции и частни клиенти да спестяват от сигурност, включително за отговорни и рискови обекти, не само не осигуряват качествена и надеждна услуга, но създават предпоставки за нарушаване на нормативни актове от страна на изпълнителите, за увеличаване на „сивия” сектор и на недекларирана охранителна дейност.

Продължава провеждането на порочни процедури за обществени поръчки. Формулират се странни критерии, показатели и изисквания, които водят единствено до конкурси с предизвестен край, до купуване на отговорност, но не и на сигурност.

Примерите за отрицателното влияние от такива практики стават все по-често публично достояние и допринасят за понижаване на обществената оценка както на индустрията за сигурност, така и на съответните клиенти или възложители.

Високите цени на услугите не винаги гарантират доброто качество, но ниските цени определено не са доказателство за професионализъм в дейността.

 

Настоящите препоръки към потенциални клиенти/възложители
са разработени от експерти на НАФТСО,
утвърдени от Управителния съвет на асоциацията,
изцяло приети и допълнени от ръководството на КОФ ООД.

02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1