Актуално


25.03.2013г.
В гр. София, към горепосочената дата, се провежда обучение на безработни лица в 3 учебни групи от по 15 обучаеми за придобиване на част от професия по трета степен на професионална квалификация „Охранител" - „Физическа охрана на обекти". Обучението на 1-ва и 2-ра група започна на 04.03.2013г., а на 3-та – на 18.03.2013г. Броят на участниците в тези групи е 45 бенефициента. На учебните групи са раздадени 45 учебни помагала № 1 - по теория и 45 учебни помагала № 2 – тестове, заедно с необходимите за всеки обучаем - химикалки и тетрадки. В процеса на обучение по-голяма част от бенефициентите демонстрират отлична мотивация и прилежност по отношение на изпълнението на поставените задачи. Най-добър успех от проведените досега тестове показва 1-ва група. Предстои сформирането на последната 4-та обучаема група, след като Агенцията по заетостта одобри исканата от КОФ промяна на мястото за реализиране на обучението - от гр. Пловдив в гр. София.   

12.04.2013г.
Започна формирането на последната 4-та група от 15 обучаеми лица в гр. София. Датата за стартиране на обучението й е 22.04.2013г. Към момента желаещи да се включат са само 10 лица, поради което ще бъде изпратена нова Заявка за стартиране на процедура по подбор до Дирекция „Бюро по труда" София – Изток.

16.05.2013г.
Към 30.04.2013г. обучението се изпълнява съгласно изготвени и утвърдени План-графици за всички групи. В края на изучаване на планираните модули са проведени тестове за 1-ва и 2-ра група, както следва: „Правно-нормативни изисквания за заемане на длъжността охранител"; „Правна регламентация на частната охранителна дейност"; „Документи по оптимизиране на функциите на охранителна дейност"; „Права и задължения на охранителя"; „Действия на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари"; „Здравословни и безопасни условия на труд и долекарска помощ"; с 3-та група - „Правно-нормативни изисквания за заемане на длъжността охранител"; „Правна регламентация на частната охранителна дейност"; „Документи по оптимизиране на функциите на охранителна дейност"; „Права и задължения на охранителя"; „Действия на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари"; „Здравословни и безопасни условия на труд и долекарска помощ" и с 4-та група - „Правно-нормативни изисквания за заемане на длъжността охранител". Обучението до момента беше проверено два пъти от експерти на Договарящия орган - при спазването на изискванията на българското законодателство, на изискванията на Договарящия орган, Управляващия орган, Европейската комисия и на договора за финансиране. Не бяха констатирани нарушения от техническо или финансово естество. Работата по проекта продължава съгласно утвърдения план за действие.

04.06.2013г.
 Към 31.05.2013г. обучението се изпълнява съгласно изготвените и утвърдени План-графици за  всички групи. В края на изучаване на планираните модули са проведени тестове за 1-ва и 2-ра група, както следва: „Правила за работа, мерки за безопасност при боравете с оръжие и боеприпаси"; „Отношения на частните охранители с гражданите"; „Правни основания по използването на огнестрелно оръжие"; „Особености в действията на охранителите според спецификата на охранявания обект"; „Тенденции в развитието на сигнално-охранителната техника"; с 3-та група - „Отношения на частните охранители с гражданите"; „Правила за работа, мерки за безопасност при боравете с оръжие и боеприпаси"; „Правни основания по използването на огнестрелно оръжие" и с 4-та група - „Правна регламентация на частната охранителна дейност"; „Документи по оптимизиране на функциите на охранителната дейност".

31.07.2013г.
Към 31.07.2013г. в края на изучаване на планираните модули за 4-та група са проведени тестове, както следва „Правила за работа, мерки за безопасност при боравене с оръжие и боеприпаси ", „Отношения на частните охранители с гражданите", „Правни основания по използването на огнестрелно оръжие", „Особености в действията на охранителите според спецификата на охранявания обект", „Тенденции в развитието на сигнално-охранителната техника" , „Организация и тактика при проверка на получен сигнал от СОТ", „Проверка на документи за самоличност багаж, товара и МПС" и „Организация и тактика при физическа защита на имущество на физически и юридически лица". 
Практическото обучение за 3-та група, върви по утвърдения план-график и ще приключи на 08.08.2013г. 
На 25.07.2013г. завърши практическото обучение на 1-ва и 2-ра група. Практиката обхвана тридесет предварително утвърдени теми, преподавани на обучаемите на охранявани от дружеството обекти според тяхната специфика. Времето на обучението се разпределяше равномерно на всеки обект, като по всяка тема имаше време за общо събеседване с обучаемите и отработване на реално съществуващите охранителни казуси по отделни задачи, категории посетители и технология на работа в обектите. Целта на практическото обучение беше насочено основно към акцентиране на добре изградената технология на охрана в обектите и описанието на информационното  осигуряване, постигнато с вътрешно нормативните документи, изготвени от „КОФ" ООД. Над 70% от обучаемите успяха да вникнат във вертикалната и хоризонтална обвързаност на изискванията заложени в нормативната среда и да осмислят инструктивните /разпоредителни/ правила по охраната на обектите. Дискусии се водеха в добронамерен тон и ред на изложение, с ползване на множество конкретни примери, целящи укрепване на знанията на обучаемите. 
Оценките от проведения изпит съгласно констативния протокол от 26.07.2013г., изготвен от изпитната комисия, са както следва: За 1-ва група:по теория – 1 оценка „добър", 3 оценки „много добър" и останалите 11 - „отличен"; – по практика – 7 оценки „много добър" и 8 оценки „отличен". За 2-ра група: по теория – 7 оценки „много добър" и 8 оценки „отличен"; – по практика – 8 оценки „много добър" и 7 оценки „отличен". От получените резултати се налага извода, че обучаемите и от двете групи са овладели необходимите теоретически знания и са придобили практически умения, постигайки високи оценки, което е атестат за професионалното им формиране, като бъдещи квалифицирани охранители, отговарящи на изискванията на ЗЧОД, другите нормативни документи, регламентиращи частната охранителна дейност и Проекта. За това всеки от тях получи Удостоверение за професионално обучение за част от професията „ОХРАНИТЕЛ", специалност „ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ".

27.09.2013г.
Практическото обучение за 3-та група приключи на 08.08.2013г. Резултатите от проведения изпит съгласно констативния протокол, изготвен от изпитната комисия на 09.08.2013г., са както следва: по теория – 2 оценки „добри", 5 оценки „много добър" и 8 оценки „отличен"; по практика – 1 оценка „удовлетворил", 3 оценки „добри", 7 оценки „много добър" и 4 оценки „отличен".
На 13.09.2013г. приключи практическото обучение и за последната 4-та група. Резултатите от проведения изпит съгласно констативния протокол, изготвен от изпитната комисия на 16.09.2013г., са както следва: по теория – 2 оценки „добри", 6 оценки „много добър" и 7 оценки „отличен"; по практика – 5 оценки „добри", 4 оценки „много добър" и 6 оценки „отличен".
Обучаемите успешно завършиха курса на обучение и получиха Удостоверения за професионално обучение за част от професията „ОХРАНИТЕЛ", специалност „ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ".

02.10.2013г.
В изпълнение на проектните ни ангажименти и приключилото обучение, считано от 01.08.2013г. започна изпълнението на Дейност 9 - "Осигуряване на участниците в обучението на възможност за стажуване". Формирани са 3 групи стажант-охранители за провеждане на три-месечен стаж в престижни обекти охранявани от дружеството, както следва:
Първа -  от 01.08.2013г. до 30.10.2013г., сключени са трудови договори за професионален стаж с 23-ма бенефициенти;
Втора - от 02.09.2013г. до 30.11.2013г., сключени са трудови договори за професионален стаж с 12 бенефициента;
Трета - от 01.10.2013г. до 31.12.2013г., сключени са трудови договори за професионален стаж с 13 бенефициента.
В края на стажа ще се проведе атестиране на стажуващите бенефициенти, след което на най-добрите ще бъде предложена работа в дружеството според нуждите му.

31.01.2014г.
Приключи изпълнението на дейностите по Проекта.

 Резултати от проекта по отношение на целевите групи.
Повишен е професионалния статус, качествата и уменията на 60 безработни лица, получили Удостоверение за обучение за част от професия по трета квалификационна степен по професията "Охранител", със специалност "Физическа охрана на обекти". Повишена е тяхната работоспособност и конкурентоспособност - могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите: 54141007 Охранител, 5414-3009 Старши сътрудник охрана, 5414-3010 Сътрудник охрана и 54143012 Организатор охрана. Увеличена е мотивацията на завършилите безработни лица в реализацията им на пазара на труда. Усъвършенствана е цялостната организация на труда в дружеството при предаване на уменията на бенефициентите. Подобрени са условията на труд в дружеството, като се съблюдават нормите и изискванията както на българското законодателство по безопасност и здраве при работа, така и на съвременните стандарти и условия на европейско ниво.

Последващи действия след приключване на проекта.
След приключването на всички заложени дейности по проекта, „КОФ" ООД  продължава да поддържа, усъвършенства и разширява нововъведените модели и мерки за квалификация и подбор на персонал чрез следните действия:

  • през определен период от време ще се организират допълнителни разяснителни и обучителни дейности, свързани с внедрените системи с цел запознаване на служителите с всички новости и промени, възникнали в организацията на трудовата дейност;
  • адаптиране на въведения модел спрямо възникнали промени в нормативната уредба;
  • внедряване на новости съобразно изискванията на заетите лица.
Извършване на задълбочени анализи на постигнатите резултати, които да послужат за основа при планиране на бъдещи промени и нововъведения в изградената система.

Примери за добри практики от изпълнението на проекта.
1. Считаме особено полезно включването в съдържанието на Проекта дейностите – обучение, практика и стажуване. Изключително добре се прие от обучаемите, възможността след завършване на стажа, „КОФ" ООД да предложи и назначи на работа  курсисти, показали отлични резултати при обучението и стажуването. За безработните-обучаеми възможността за започване на работа веднага след завършване на обучението е от изключителна важност и значение, тъй като много обучавани по различни Програми остават в списъка на „чакащите" безработни.
2. Реализирането на съвместни проекти от работодателски организации в партньорство с  обучаващи центрове. По такъв начин се дава възможност за активно участие на специалисти от работодателските организации в подготовката на учебните материали, планове и графици за занятия с учебните групи. Това има и друг положителен ефект - насочване на обучението на курсистите в зависимост от практическата необходимост. По този начин подготовката на курсистите се акцентира върху практическите особености на организацията, планирането и провеждането на охранителната дейност.
3. Практически умения на курсистите в разработването на пълен комплект планиращи документи, необходими за организацията и провеждането на охраната на обект е друга много важна  положителна част на Проекта.
4. Курсистите, завършили обучението са подготвени и умеят да работят и обслужват използваните технически системи за сигурност, като СОТ, видеонаблюдение, периметрова охрана, бариерни системи, пожароизвестяване и др., прилагани в охранителната дейност.
5. Завършилите курсисти са подготвени и могат да бъдат назначени и на длъжност „Ръководител на охранителна дейност" в дружества, които организират самоохрана на имущество или да започнат самостоятелна дейност в областта на охранителния бизнес.
6. Привличането на служители и най-добрите охранители на „КОФ" ООД в практическите занятия, а също и като лектори, има особено мобилизиращо, възпитателно и стимулиращо значение за подобряване нивото на охранителната дейност в дружеството.


02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1