Европейски програми

Оперативна програма:
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

BG051PO001-1.1.09
„Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

Проект:
„Ефективно обучение – гарант за професионализъм в охранителната дейност”

Договор:
ESF–1109–01–11004

Договарящ орган:
Агенция по заетостта

Бенефициент
„КООПЕРАТИВНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА” ООД
в партньорство с Център за професионално обучение към сдружение „Национална асоциация за икономическа и социална интеграция” /ЦПО НАИСИ/

Адрес:
гр. София 1750, ж.к. Младост 1, бл. 24, офис 1

За контакти:
тел. 02 974 59 30; 31; 32, моб. тел. 0885 261 494,
е-mail: p_pashov@certusbg.com

02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1