Клиенти

Индустриални обекти:

 • „Талодерма” - производство на лекарствени и козметични средства, гр.Варна;
 • Складова база "Сима", гр.Варна;
 • „Цех за производство на цигари”, гр.Харманли;
 • „Цех за производство на детски храни”, с.Трудовец;
 • „Металик строй” АД, гр.Божурище;
 • „Инфра строй” АД, гр.Божурище;
 • "Завод за уникални метални конструкции" - Кремиковци;
 • „База за производство на метални конструкции и складово стопанство” – Кремиковци;
 • „МАРИЦАТЕКС” АД, гр.Пловдив;
 • „ВРАТИЦА” ООД, гр.Враца;
 • „Лавена” ООД, гр.Шумен;
 • „Месокомбинат”, гр.София;
 • Завод "Електроника", гр.София;
 • „ЕКИП-77” ООД, производствена сграда за закуски, гр.София;
 • „АЛДИ” ООД, административна и производствена сграда, гр.София;
 • „МАРИЦАТЕК” АД, гр.Пловдив;
 • "ДАНЕЛ-97" ЕООД, административна и производствена града, гр.София
 • и други.
02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1